Jobs

Privacy & Cookie policy

Inleiding

BVBA Baldewijns & Co is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 3511 Hasselt-Kuringen, Veldstraat 170, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer 0426.798.713 (hierna genoemd “Baldewijns”). Wij hechten veel belang aan een veilige, transparante en vertrouwelijke verwerking van uw persoonsgegevens.

In het bijzonder willen wij de gebruikers van onze website beschermen tegen onder meer verlies, fouten, lekken, onterechte toegang of onrechtmatige verwerking.

Door middel van deze Privacyverklaring willen wij u informeren over de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Wij vragen dat u deze Privacyverklaring aandachtig leest, vermits deze essentiele informatie bevat over hoe wij persoonsgegevens verwerken. Daarnaast beschrijft deze Privacyverklaring ook het gebruik van cookies. Door het mededelen van persoonsgegevens, onder meer door de velden in te vullen op de website of door informatie op te vragen, verklaart u uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van de Privacyverklaring en van alle voorwaarden en beperkingen hierin opgenomen, en gaat u hier mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Deze Privacyverklaring kan steeds worden gewijzigd. Raadpleeg deze daarom regelmatig.

 

Verwerkingsverantwoordelijke en haar verbintenissen

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Baldewijns.

 

Contactgegevens:

 

Veldstraat 170, B-3511 Hasselt-Kuringen

E-mailadres: info@baldewijns.be

Website: www.baldewijns.be

 

Bij de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens respecteren wij de Belgische regelgeving inzake bescherming van persoongsgegevens, evenals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“GDPR”) vanaf haar inwerkingtreding per 25 mei 2018.

 

Persoonsgegevens

Door uw gebruik aan onze website kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 

 • Bij het contact opnemen met Baldewijns via het online contactformulier: identificatiegegevens en persoonsgegevens die u in voorkomend geval opgeeft in het contactformulier;
 • Bij het verzenden van uw kandidatuurstelling: identificatiegegevens en de persoonsgegevens die u verstrekt via het verzenden van uw CV en/of motivatiebrief;
 • Bij het monitoren van uw gebruik van de website: zie Cookie Policy

 

Wij wijzen u er op dat u zelf instaat voor de juistheid en de volledigheid van uw gegevens. Het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens, dan wel het meedelen van gegevens die toebehoren aan derden zonder diens toestemming kan er toe leiden dat u, tijdelijk of definitief, iedere toegang, geheel of gedeeltelijk, wordt ontzegd tot o.m. onze website. Indien uw gegevens niet meer up-to-date zijn vragen wij u vriendelijk ons dit per kerende te melden.

Verder wijzen wij u er op dat u, als gebruiker van onze website, niet verplicht bent om uw persoonsgegevens mee te delen, noch om in te stemmen met de verwerking ervan, maar u begrijpt dat dit het verlenen van bepaalde diensten of de samenwerking onmogelijk kan maken.

 

Verwerkingsdoeleinden
 

De verwerking van de persoongsgegevens die u verstrekt via het gebruik van de website gebeurt uitsluitend voor de volgende welbepaalde doelstellingen:

 

 • De gebruiker toe te laten contact op te nemen met Baldewijns, of Baldewijns toe te laten contact op te nemen met de gebruiker;
 • De gebruiker toe te laten zich kandidaat te stellen voor bepaalde vacatures, evenals Baldewijns toe te staan de kandidatuurstelling te beoordelen en u te contacteren;
 • De gebruiker op een gepersonaliseerde en efficiënte manier te voorzien van de gevraagde informatie over onze producten en diensten, via de website, e-mail of telefoon;
 • De detectie van en bescherming tegen fraude, fouten en/of criminele gedragingen;
 • Het uitvoeren van statistische analyses om onze website te verbeteren.

 

 
Cookie Policy
 

Een cookie is een klein stukje tekst (bestandje) dat door de server van een website in de browser van uw computer of mobiel apparaat wordt geplaatst wanneer u deze website bezoekt en wordt op uw computer of uw mobiel apparaat gestockeerd in de folder van uw browser. Ze bevat informatie zoals bijvoorbeeld de taalvoorkeur van de bezoeker, zodat hij de informatie niet opnieuw moet ingeven bij een volgend bezoek aan dezelfde website. Deze identificatie gedurende het bezoek aan de website kan gebeuren omdat de cookie een unieke code bevat die dit toelaat. De cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website die u bezoekt, of door partners die met deze website samenwerken. De server van een website kan alleen de cookies lezen die door hem zijn geplaatst en heeft geen toegang tot andere informatie die zich op uw computer of mobiel apparaat bevindt. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie heeft geplaatst, een vervaldatum en een unieke cijfercode.

 

Welke cookies worden geplaatst?

 

Functionele cookies

Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van onze website. Dit is dan voornamelijk voor het bewaren van uw inloggegevens en voorkeuren.

Analytische cookies

Wij maken gebruik van Google Analytics voor het verzamelen van statistische data (verzamelen van informatie om de inhoud van onze website te evalueren en te verbeteren).

Waarom we cookies gebruiken?

Baldewijns gebruikt noodzakelijke functionele cookies om de goede werking van de website te garanderen en om de gebruikers te kunnen identificeren. Om gebruik te maken van de toepassing (solliciteren voor een vacature, contactgegevens doorsturen) dienen cookies te worden geaccepteerd. De analytische cookies geplaatst door Google Analytics worden gebruikt voor het bijhouden van statistieken. Deze informatie is gericht op verbetering van diensten en online portalen.

 

Cookies vormen in principe geen risico voor uw computer, omdat het om tekstbestanden gaat en niet om uitvoerbare programma’s.

 

Als u cookies wenst aan te passen of te blokkeren, kunt u dat via uw browserinstellingen doen.

 

 • Internet Explorer
 • Firefox
 • Chrome
 • Safari

 

Houd er wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen misschien niet mooi zullen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zult kunnen gebruiken als u cookies uitschakelt.

 

 
Duur van de verwerking
 

De persoonsgegevens worden bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de al dan niet contractuele relatie die wij met u hebben.

Baldewijns zal de hierboven vermelde gegevens niet langer opslaan dan nodig voor de eigen werking.

Toegang tot en overdracht van uw persoonsgegevens

 

Met het oog op de verwerking van uw persoonsgegevens geven wij toegang tot deze gegevens aan onze werknemers, medewerkers en aangestelden. Zij zijn gehouden deze vertrouwelijk te behandelen en mogen deze slechts gebruiken in het kader van de doeleinden waarvoor de gegevens werden verstrekt.

Baldewijns kan uw gegevens delen met andere met haar verbonden vennootschappen. Daarnaast doet Baldewijns beroep op derde partijen om bepaalde (verwerkings-)activiteiten uit te voeren, zoals IT-leveranciers aan wie uw gegevens kunnen of moeten worden meegedeeld.

Uw persoonsgegevens zullen niet doorgegeven worden aan ontvangers buiten de Europese Unie.

De werknemers, managers en/of vertegenwoordigers van de hierboven vermelde vennootschappen, dienstverleners of instellingen en de gespecialiseerde dienstverleners door hen aangesteld, dienen de vertrouwelijke aard van uw persoonsgegevens te respecteren en kunnen deze gegevens enkel gebruiken in het kader waarvan zij werden verstrekt.

Indien nodig kunnen de persoonsgegevens worden overgedragen aan andere derden. Dit kan gebeuren in het kader van een gehele of gedeeltelijke reorganisatie, bij overdracht van onze activiteiten of ingeval van faillissement. Het is eveneens mogelijk dat de gegevens aan andere partijen verstrekt ingevolge de wet of een gerechtelijk bevel.
In dat geval zullen wij trachten alles in het werk te stellen om u hiervan voorafgaandelijk in kennis te stellen. U zal echter wel begrijpen en u erkent hiermee dat dit niet steeds technisch of commercieel haalbaar is of dat eventuele wettelijke beperkingen toepasselijk zullen zijn.

 

Beveiliging

 

Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. Baldewijns doet er alles aan om de nodige technische en organisatorische maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen iedere vernietiging, verlies, vervalsing, niet toegestane toegang of kennisgeving per vergissing aan derden evenals iedere niet toegestane verwerking.

 

U erkent en aanvaardt dat de verzending van persoonsgegevens via het internet nooit zonder risico is en bijgevolg dat de schade die u direct of indirect zou lijden door het onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens door derden nooit op Baldewijns kan worden verhaald.

Uw rechten
 

In overeenstemming met en onder de voorwaarden van de Belgische privacywetgeving en de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming delen wij u mee dat u over de volgende rechten beschikt:

 

 • Recht op toegang en inzage:

U heeft het recht om kosteloos kennis te nemen van de gegevens die wij over u hebben en na te gaan waarvoor deze worden aangewend.

 

 • Recht op rectificatie:

U heeft het recht om rectificatie (verbetering) van uw onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen, evenals om onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen;

 

 • Recht op gegevenswissing of beperking

U heeft het rechtn om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen of de verwerking ervan te beperken in de omstandigheden en onder de voorwaarden zoals bepaald door de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij kunnen de gegevenswissing of beperking weigeren van enige persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolans deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

 

 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. U heeft het recht deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking.

 

 • Recht van bezwaar

U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wegens ernstige en legitieme motieven. U kan zich echter niet verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld.

 

 • Recht van intrekking van de toestemming

Indien de verwerking van de persoonsgegevens is gebaseerd op de voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht deze toestemming in te trekken. Deze persoonsgegevens zullen door ons dan enkel nog verwerkt worden indien wij hiervoor over een andere rechtsgrond beschikken.

 

 • Automatische beslissingen en profilering

Wij bevestigen dat de verwerking van de persoonsgegevens geen profilering omvat en dat u niet aan volledig geautomatiseerd beslissingen wordt onderworpen.

Uw verzoek tot verzet, correctie, schrapping over de verwerking van uw persoonsgegevens kan u per e-mail richten aan info@baldewijns.be of per post op het bovenstaande adres. Baldewijns kan uw verzoek niet behandelen zonder een bewijs van uw identiteit.

Wij stellen alles in het werk om op een zorgvuldige en legitieme manier om te gaan met uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Indien u desalniettemin van oordeel zou zijn dat uw rechten geschonden zouden zijn en u binnen onze onderneming voor uw bezorgdheden geen gehoor zou vinden, staat het u vrij klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel (tel 02/274.48.00, e-mail contact@apd-gba.be).

U kan zich bijkomend richten tot een rechtbank indien u meent dat u schade zou lijden als gevolg van een niet legitieme verwerking van uw persoonsgegevens.